ชุมชนวัดทอง

Share Button

ชุมชนวัดทอง ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดทอง มีประชากรชายจำนวน 281 คน และประชากรหญิงจำนวน 310 คน รวมเป็น 591 คน

ชุมชนวัดทอง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 104 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 104 หลัง ชุมชนวัดทอง มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดทอง

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 281 คน

ประชากรหญิง: 310 คน

ประชากรรวม: 591 คน

จำนวนครัวเรือน: 104 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 104 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button