ชุมชนวัดทองเพลง

Share Button

ชุมชนวัดทองเพลง ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญนคร 14 ถนน เจริญนคร แขวง คลองต้นไทร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดทองเพลง มีประชากรชายจำนวน 218 คน และประชากรหญิงจำนวน 241 คน รวมเป็น 459 คน

ชุมชนวัดทองเพลง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 153 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 104 หลัง ชุมชนวัดทองเพลง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดทองเพลง

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญนคร 14

ถนน: เจริญนคร

แขวง: คลองต้นไทร

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 218 คน

ประชากรหญิง: 241 คน

ประชากรรวม: 459 คน

จำนวนครัวเรือน: 153 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 104 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button