ชุมชนวัดทองนพคุณ

Share Button

ชุมชนวัดทองนพคุณ ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนน สมเด็จเจ้าพระยา แขวง คลองสาน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดทองนพคุณ มีประชากรชายจำนวน 720 คน และประชากรหญิงจำนวน 920 คน รวมเป็น 1,640 คน

ชุมชนวัดทองนพคุณ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 329 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 202 หลัง ชุมชนวัดทองนพคุณ มีกรรมการชุมชน 16 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดทองนพคุณ

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 17

ถนน: สมเด็จเจ้าพระยา

แขวง: คลองสาน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 720 คน

ประชากรหญิง: 920 คน

ประชากรรวม: 1,640 คน

จำนวนครัวเรือน: 329 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 202 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 16 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button