ชุมชนวัดทองธรรมชาติ

Share Button

ชุมชนวัดทองธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 11,13 ถนน สมเด็จเจ้าพระยา แขวง คลองสาน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดทองธรรมชาติ มีประชากรชายจำนวน 126 คน และประชากรหญิงจำนวน 280 คน รวมเป็น 406 คน

ชุมชนวัดทองธรรมชาติ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 242 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 68 หลัง ชุมชนวัดทองธรรมชาติ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดทองธรรมชาติ

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 11,13

ถนน: สมเด็จเจ้าพระยา

แขวง: คลองสาน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 126 คน

ประชากรหญิง: 280 คน

ประชากรรวม: 406 คน

จำนวนครัวเรือน: 242 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 68 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button