ชุมชนวัดดุสิตาราม

Share Button

ชุมชนวัดดุสิตาราม ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดดุสิตาราม ถนน สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวง อรุณอัมรินทร์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดดุสิตาราม มีประชากรชายจำนวน 2,373 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,565 คน รวมเป็น 4,938 คน

ชุมชนวัดดุสิตาราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,100 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 900 หลัง ชุมชนวัดดุสิตาราม มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดดุสิตาราม

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดดุสิตาราม

ถนน: สมเด็จพระปิ่นเกล้า

แขวง: อรุณอัมรินทร์

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 2,373 คน

ประชากรหญิง: 2,565 คน

ประชากรรวม: 4,938 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,100 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 900 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button