ชุมชนวัดดีดวด

Share Button

ชุมชนวัดดีดวด ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 12 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง วัดท่าพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดดีดวด มีประชากรชายจำนวน 118 คน และประชากรหญิงจำนวน 138 คน รวมเป็น 256 คน

ชุมชนวัดดีดวด มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 960 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 54 หลัง ชุมชนวัดดีดวด มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดดีดวด

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 12

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: วัดท่าพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 118 คน

ประชากรหญิง: 138 คน

ประชากรรวม: 256 คน

จำนวนครัวเรือน: 960 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 54 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button