ชุมชนวัดดาวคะนอง

Share Button

ชุมชนวัดดาวคะนอง ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญนคร 65 ถนน เจริญนคร แขวง บุคคโล ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดดาวคะนอง มีประชากรชายจำนวน 609 คน และประชากรหญิงจำนวน 637 คน รวมเป็น 1,246 คน

ชุมชนวัดดาวคะนอง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 223 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 170 หลัง ชุมชนวัดดาวคะนอง มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดดาวคะนอง

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญนคร 65

ถนน: เจริญนคร

แขวง: บุคคโล

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 609 คน

ประชากรหญิง: 637 คน

ประชากรรวม: 1,246 คน

จำนวนครัวเรือน: 223 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 170 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button