ชุมชนวัดดวงแข

Share Button

ชุมชนวัดดวงแข ตั้งอยู่ในเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนวัดดวงแข มีประชากรชายจำนวน 190 คน และประชากรหญิงจำนวน 220 คน รวมเป็น 410 คน

ชุมชนวัดดวงแข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 139 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 52 หลัง ชุมชนวัดดวงแข มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดดวงแข

เขต: ปทุมวัน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 190 คน

ประชากรหญิง: 220 คน

ประชากรรวม: 410 คน

จำนวนครัวเรือน: 139 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 52 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button