ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก

Share

ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดดงมูลเหล็ก ถนน อิสรภาพ แขวง บ้านช่างหล่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก มีประชากรชายจำนวน 6,058 คน และประชากรหญิงจำนวน 5,817 คน รวมเป็น 11,875 คน

ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,375 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 950 หลัง ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก มีกรรมการชุมชน 17 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดดงมูลเหล็ก

ถนน: อิสรภาพ

แขวง: บ้านช่างหล่อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 6,058 คน

ประชากรหญิง: 5,817 คน

ประชากรรวม: 11,875 คน

จำนวนครัวเรือน: 2,375 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 950 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 17 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share