ชุมชนวัดช่องลม

Share

ชุมชนวัดช่องลม ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.พระราม 3 ถนน พระราม 3 แขวง บางโพงพาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนวัดช่องลม มีประชากรชายจำนวน 450 คน และประชากรหญิงจำนวน 476 คน รวมเป็น 926 คน

ชุมชนวัดช่องลม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 174 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 135 หลัง ชุมชนวัดช่องลม มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดช่องลม

เขต: ยานนาวา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.พระราม 3

ถนน: พระราม 3

แขวง: บางโพงพาง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 450 คน

ประชากรหญิง: 476 คน

ประชากรรวม: 926 คน

จำนวนครัวเรือน: 174 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 135 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share