ชุมชนวัดชัยพฤกษมาลา

Share Button

ชุมชนวัดชัยพฤกษมาลา ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4, 5 ซ.ชัยพฤกษ์ ถนน ชัยพฤกษ์ แขวง ตลิ่งชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดชัยพฤกษมาลา มีประชากรชายจำนวน 624 คน และประชากรหญิงจำนวน 736 คน รวมเป็น 1,360 คน

ชุมชนวัดชัยพฤกษมาลา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 258 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 282 หลัง ชุมชนวัดชัยพฤกษมาลา มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดชัยพฤกษมาลา

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4, 5 ซ.ชัยพฤกษ์

ถนน: ชัยพฤกษ์

แขวง: ตลิ่งชัน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 624 คน

ประชากรหญิง: 736 คน

ประชากรรวม: 1,360 คน

จำนวนครัวเรือน: 258 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 282 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button