ชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี

Share Button

ชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 94 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางอ้อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี มีประชากรชายจำนวน 710 คน และประชากรหญิงจำนวน 790 คน รวมเป็น 1,500 คน

ชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 300 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 265 หลัง ชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 94

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางอ้อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 710 คน

ประชากรหญิง: 790 คน

ประชากรรวม: 1,500 คน

จำนวนครัวเรือน: 300 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 265 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button