ชุมชนวัดจันทร์ใน

Share

ชุมชนวัดจันทร์ใน ตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญกรุง 107 (ประดู่ 1) ถนน เจริญกรุง แขวง บางคอแหลม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนวัดจันทร์ใน มีประชากรชายจำนวน 1,743 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,430 คน รวมเป็น 3,173 คน

ชุมชนวัดจันทร์ใน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 880 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 486 หลัง ชุมชนวัดจันทร์ใน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดจันทร์ใน

เขต: บางคอแหลม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญกรุง 107 (ประดู่ 1)

ถนน: เจริญกรุง

แขวง: บางคอแหลม

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,743 คน

ประชากรหญิง: 1,430 คน

ประชากรรวม: 3,173 คน

จำนวนครัวเรือน: 880 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 486 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share