ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 3

Share Button

ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 3 ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12 ซ.เพชรเกษม 48 ถนน เพชรเกษม แขวง บางด้วน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 3 มีประชากรชายจำนวน 552 คน และประชากรหญิงจำนวน 573 คน รวมเป็น 1,125 คน

ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 215 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 192 หลัง ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 3 มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 3

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 12 ซ.เพชรเกษม 48

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางด้วน

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 552 คน

ประชากรหญิง: 573 คน

ประชากรรวม: 1,125 คน

จำนวนครัวเรือน: 215 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 192 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button