ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1 หมู่ 3

Share Button

ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1 หมู่ 3 ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ซ.เพชรเกษม 58,หรือซอยเพชรเกษม 54 ถนน เพชรเกษม แขวง บางด้วน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1 หมู่ 3 มีประชากรชายจำนวน 585 คน และประชากรหญิงจำนวน 680 คน รวมเป็น 1,265 คน

ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1 หมู่ 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 375 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 220 หลัง ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1 หมู่ 3 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1 หมู่ 3

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 3 ซ.เพชรเกษม 58,หรือซอยเพชรเกษม 54

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางด้วน

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 585 คน

ประชากรหญิง: 680 คน

ประชากรรวม: 1,265 คน

จำนวนครัวเรือน: 375 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 220 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button