ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1 หมู่ 7

Share Button

ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1 หมู่ 7 ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7ซ.เพชรเกษม 48 ถนน เพชรเกษม แขวง บางด้วน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1 หมู่ 7 มีประชากรชายจำนวน 565 คน และประชากรหญิงจำนวน 621 คน รวมเป็น 1,186 คน

ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1 หมู่ 7 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 280 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 196 หลัง ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1 หมู่ 7 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1 หมู่ 7

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 7ซ.เพชรเกษม 48

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางด้วน

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 565 คน

ประชากรหญิง: 621 คน

ประชากรรวม: 1,186 คน

จำนวนครัวเรือน: 280 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 196 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button