ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 2

Share Button

ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 2 ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ซ.เพชรเกษม 50/2 ถนน เพชรเกษม แขวง บางด้วน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 2 มีประชากรชายจำนวน 680 คน และประชากรหญิงจำนวน 540 คน รวมเป็น 1,220 คน

ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 310 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 270 หลัง ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 2 มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 2

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 8 ซ.เพชรเกษม 50/2

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางด้วน

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 680 คน

ประชากรหญิง: 540 คน

ประชากรรวม: 1,220 คน

จำนวนครัวเรือน: 310 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 270 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button