ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 4

Share Button

ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 4 ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 14 ซ.เพชรเกษม 48 ถนน เพชรเกษม แขวง บางด้วน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 4 มีประชากรชายจำนวน 285 คน และประชากรหญิงจำนวน 295 คน รวมเป็น 580 คน

ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 4 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 150 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 75 หลัง ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 4 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 4

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 14 ซ.เพชรเกษม 48

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางด้วน

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 285 คน

ประชากรหญิง: 295 คน

ประชากรรวม: 580 คน

จำนวนครัวเรือน: 150 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 75 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button