ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 5

Share

ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 5 ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 15 ซ.เพชรเกษม 48 ถนน เพชรเกษม แขวง บางด้วน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 5 มีประชากรชายจำนวน 209 คน และประชากรหญิงจำนวน 200 คน รวมเป็น 409 คน

ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 5 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 125 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 68 หลัง ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 5 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 5

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 15 ซ.เพชรเกษม 48

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางด้วน

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 209 คน

ประชากรหญิง: 200 คน

ประชากรรวม: 409 คน

จำนวนครัวเรือน: 125 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 68 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share