ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต1 หมู่ 1

Share Button

ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต1 หมู่ 1 ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ซ.เพชรเกษม48 ถนน เพชรเกษม แขวง บางด้วน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต1 หมู่ 1 มีประชากรชายจำนวน 550 คน และประชากรหญิงจำนวน 527 คน รวมเป็น 1,077 คน

ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต1 หมู่ 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 280 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 178 หลัง ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต1 หมู่ 1 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต1 หมู่ 1

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 1 ซ.เพชรเกษม48

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางด้วน

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 550 คน

ประชากรหญิง: 527 คน

ประชากรรวม: 1,077 คน

จำนวนครัวเรือน: 280 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 178 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button