ชุมชนวัดคลองเตยใน 3

Share

ชุมชนวัดคลองเตยใน 3 ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ชุมชนวัดคลองเตยใน 3 ถนน ณ ระนอง แขวง คลองเตย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนวัดคลองเตยใน 3 มีประชากรชายจำนวน 600 คน และประชากรหญิงจำนวน 600 คน รวมเป็น 1,200 คน

ชุมชนวัดคลองเตยใน 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 150 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 103 หลัง ชุมชนวัดคลองเตยใน 3 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดคลองเตยใน 3

เขต: คลองเตย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ชุมชนวัดคลองเตยใน 3

ถนน: ณ ระนอง

แขวง: คลองเตย

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 600 คน

ประชากรหญิง: 600 คน

ประชากรรวม: 1,200 คน

จำนวนครัวเรือน: 150 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 103 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share