ชุมชนวัดคลองเตยใน 2

Share Button

ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ชุมชนวัดคลองเตยใน2 ถนน สุนทรโกษา แขวง คลองเตย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 มีประชากรชายจำนวน 1,017 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,500 คน รวมเป็น 2,517 คน

ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 450 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 320 หลัง ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 มีกรรมการชุมชน 19 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดคลองเตยใน 2

เขต: คลองเตย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ชุมชนวัดคลองเตยใน2

ถนน: สุนทรโกษา

แขวง: คลองเตย

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,017 คน

ประชากรหญิง: 1,500 คน

ประชากรรวม: 2,517 คน

จำนวนครัวเรือน: 450 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 320 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 19 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button