ชุมชนวัดคลองเตยใน 1

Share

ชุมชนวัดคลองเตยใน 1 ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ชุมชนวัดคลองเตยใน1 ถนน สุนทรโกษา แขวง คลองเตย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนวัดคลองเตยใน 1 มีประชากรชายจำนวน 1,000 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,135 คน รวมเป็น 2,135 คน

ชุมชนวัดคลองเตยใน 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 400 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 300 หลัง ชุมชนวัดคลองเตยใน 1 มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดคลองเตยใน 1

เขต: คลองเตย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ชุมชนวัดคลองเตยใน1

ถนน: สุนทรโกษา

แขวง: คลองเตย

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,000 คน

ประชากรหญิง: 1,135 คน

ประชากรรวม: 2,135 คน

จำนวนครัวเรือน: 400 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 300 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share