ชุมชนวัดคลองภูมิ

Share Button

ชุมชนวัดคลองภูมิ ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.นนทรี ถนน นนทรี แขวง ช่องนนทรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนวัดคลองภูมิ มีประชากรชายจำนวน 182 คน และประชากรหญิงจำนวน 204 คน รวมเป็น 386 คน

ชุมชนวัดคลองภูมิ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 196 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 135 หลัง ชุมชนวัดคลองภูมิ มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดคลองภูมิ

เขต: ยานนาวา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.นนทรี

ถนน: นนทรี

แขวง: ช่องนนทรี

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 182 คน

ประชากรหญิง: 204 คน

ประชากรรวม: 386 คน

จำนวนครัวเรือน: 196 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 135 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button