ชุมชนวัดครุฑ

Share

ชุมชนวัดครุฑ ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ วัดครุฑ ถนน อิสรภาพ แขวง บ้านช่างหล่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดครุฑ มีประชากรชายจำนวน 2,200 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,300 คน รวมเป็น 4,500 คน

ชุมชนวัดครุฑ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 500 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 350 หลัง ชุมชนวัดครุฑ มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดครุฑ

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: วัดครุฑ

ถนน: อิสรภาพ

แขวง: บ้านช่างหล่อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 2,200 คน

ประชากรหญิง: 2,300 คน

ประชากรรวม: 4,500 คน

จำนวนครัวเรือน: 500 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 350 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share