ชุมชนวัดกัลยาณ์

Share Button

ชุมชนวัดกัลยาณ์ ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.เทศบาลสาย 1 ถนน เทศบาลสาย 1 แขวง วัดกัลยาณ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดกัลยาณ์ มีประชากรชายจำนวน 686 คน และประชากรหญิงจำนวน 784 คน รวมเป็น 1,470 คน

ชุมชนวัดกัลยาณ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 314 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 280 หลัง ชุมชนวัดกัลยาณ์ มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดกัลยาณ์

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.เทศบาลสาย 1

ถนน: เทศบาลสาย 1

แขวง: วัดกัลยาณ์

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 686 คน

ประชากรหญิง: 784 คน

ประชากรรวม: 1,470 คน

จำนวนครัวเรือน: 314 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 280 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button