ชุมชนวัดกลาง

Share Button

ชุมชนวัดกลาง ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.ลาดพร้าว 132 ถนน ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนวัดกลาง มีประชากรชายจำนวน 565 คน และประชากรหญิงจำนวน 594 คน รวมเป็น 1,159 คน

ชุมชนวัดกลาง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 179 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 179 หลัง ชุมชนวัดกลาง มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดกลาง

เขต: บางกะปิ

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.ลาดพร้าว 132

ถนน: ลาดพร้าว

แขวง: คลองจั่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 565 คน

ประชากรหญิง: 594 คน

ประชากรรวม: 1,159 คน

จำนวนครัวเรือน: 179 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 179 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button