ชุมชนวัดกก

Share Button

ชุมชนวัดกก ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ.วัดกก (44) ถนน พระราม 2 แขวง ท่าข้าม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนวัดกก มีประชากรชายจำนวน 683 คน และประชากรหญิงจำนวน 701 คน รวมเป็น 1,384 คน

ชุมชนวัดกก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 390 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 346 หลัง ชุมชนวัดกก มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดกก

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ.วัดกก (44)

ถนน: พระราม 2

แขวง: ท่าข้าม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 683 คน

ประชากรหญิง: 701 คน

ประชากรรวม: 1,384 คน

จำนวนครัวเรือน: 390 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 346 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button