ชุมชนวัชรพล 3

Share Button

ชุมชนวัชรพล 3 ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จตุโชติ ถนน สุขาภิบาล 5 แขวง ออเงิน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนวัชรพล 3 มีประชากรชายจำนวน 614 คน และประชากรหญิงจำนวน 724 คน รวมเป็น 1,338 คน

ชุมชนวัชรพล 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 500 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 450 หลัง ชุมชนวัชรพล 3 มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัชรพล 3

เขต: สายไหม

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จตุโชติ

ถนน: สุขาภิบาล 5

แขวง: ออเงิน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 614 คน

ประชากรหญิง: 724 คน

ประชากรรวม: 1,338 คน

จำนวนครัวเรือน: 500 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 450 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button