ชุมชนวัชรปราณี

Share Button

ชุมชนวัชรปราณี ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ซ.วัชรพล ถนน ห้าแยกถนนวัชรพล แขวง ท่าแร้ง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนวัชรปราณี มีประชากรชายจำนวน 317 คน และประชากรหญิงจำนวน 487 คน รวมเป็น 804 คน

ชุมชนวัชรปราณี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 225 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 200 หลัง ชุมชนวัชรปราณี มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัชรปราณี

เขต: บางเขน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ซ.วัชรพล

ถนน: ห้าแยกถนนวัชรพล

แขวง: ท่าแร้ง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 317 คน

ประชากรหญิง: 487 คน

ประชากรรวม: 804 คน

จำนวนครัวเรือน: 225 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 200 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button