ชุมชนวังใหญ่

Share

ชุมชนวังใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.กรุงเทพกรีฑา ถนน  แขวง หัวหมาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนวังใหญ่ มีประชากรชายจำนวน 236 คน และประชากรหญิงจำนวน 231 คน รวมเป็น 467 คน

ชุมชนวังใหญ่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 96 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 79 หลัง ชุมชนวังใหญ่ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวังใหญ่

เขต: บางกะปิ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.กรุงเทพกรีฑา

ถนน: 

แขวง: หัวหมาก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 236 คน

ประชากรหญิง: 231 คน

ประชากรรวม: 467 คน

จำนวนครัวเรือน: 96 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 79 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share