ชุมชนวังใหญ่พัฒนา

Share Button

ชุมชนวังใหญ่พัฒนา ตั้งอยู่ในเขตสะพานสูง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 13 ริมคลองวังใหญ่ ถนน กรุงเทพ-กรีฑา แขวง สะพานสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนวังใหญ่พัฒนา มีประชากรชายจำนวน 235 คน และประชากรหญิงจำนวน 257 คน รวมเป็น 492 คน

ชุมชนวังใหญ่พัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 140 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 109 หลัง ชุมชนวังใหญ่พัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวังใหญ่พัฒนา

เขต: สะพานสูง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 13 ริมคลองวังใหญ่

ถนน: กรุงเทพ-กรีฑา

แขวง: สะพานสูง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 235 คน

ประชากรหญิง: 257 คน

ประชากรรวม: 492 คน

จำนวนครัวเรือน: 140 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 109 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button