ชุมชนวังแดง

Share Button

ชุมชนวังแดง ตั้งอยู่ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.หิรัญ ถนน บริพัตร / บำรุงเมือง แขวง บ้านบาตร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนวังแดง มีประชากรชายจำนวน 190 คน และประชากรหญิงจำนวน 202 คน รวมเป็น 392 คน

ชุมชนวังแดง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 146 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 135 หลัง ชุมชนวังแดง มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวังแดง

เขต: ป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.หิรัญ

ถนน: บริพัตร / บำรุงเมือง

แขวง: บ้านบาตร

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 190 คน

ประชากรหญิง: 202 คน

ประชากรรวม: 392 คน

จำนวนครัวเรือน: 146 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 135 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button