ชุมชนวังหิน

Share Button

ชุมชนวังหิน ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พหลโยธิน 32 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนวังหิน มีประชากรชายจำนวน 320 คน และประชากรหญิงจำนวน 233 คน รวมเป็น 553 คน

ชุมชนวังหิน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 129 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 81 หลัง ชุมชนวังหิน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวังหิน

เขต: จตุจักร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พหลโยธิน 32

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 320 คน

ประชากรหญิง: 233 คน

ประชากรรวม: 553 คน

จำนวนครัวเรือน: 129 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 81 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button