ชุมชนวังหนับอุทิศ

Share Button

ชุมชนวังหนับอุทิศ ตั้งอยู่ในเขตสะพานสูง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ถนน ราษฎร์พัฒนา แขวง สะพานสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนวังหนับอุทิศ มีประชากรชายจำนวน 314 คน และประชากรหญิงจำนวน 322 คน รวมเป็น 636 คน

ชุมชนวังหนับอุทิศ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 167 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 87 หลัง ชุมชนวังหนับอุทิศ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวังหนับอุทิศ

เขต: สะพานสูง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8

ถนน: ราษฎร์พัฒนา

แขวง: สะพานสูง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 314 คน

ประชากรหญิง: 322 คน

ประชากรรวม: 636 คน

จำนวนครัวเรือน: 167 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 87 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button