ชุมชนวังวราเวศน์

Share Button

ชุมชนวังวราเวศน์ ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนวังวราเวศน์ มีประชากรชายจำนวน 97 คน และประชากรหญิงจำนวน 122 คน รวมเป็น 219 คน

ชุมชนวังวราเวศน์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 96 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 96 หลัง ชุมชนวังวราเวศน์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวังวราเวศน์

เขต: บางเขน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 97 คน

ประชากรหญิง: 122 คน

ประชากรรวม: 219 คน

จำนวนครัวเรือน: 96 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 96 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button