ชุมชนวังทอง

Share

ชุมชนวังทอง ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนวังทอง มีประชากรชายจำนวน 975 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,025 คน รวมเป็น 2,000 คน

ชุมชนวังทอง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 420 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 430 หลัง ชุมชนวังทอง มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวังทอง

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 975 คน

ประชากรหญิง: 1,025 คน

ประชากรรวม: 2,000 คน

จำนวนครัวเรือน: 420 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 430 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share