ชุมชนวรรัตน์สัมพันธ์

Share Button

ชุมชนวรรัตน์สัมพันธ์ ตั้งอยู่ในเขตสาทร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้าวรรัตน์ ซ. ทนุรัตน์ ถนน ทนุรัตน์ แขวง ทุ่งวัดดอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนวรรัตน์สัมพันธ์ มีประชากรชายจำนวน 3,773 คน และประชากรหญิงจำนวน 4,352 คน รวมเป็น 8,125 คน

ชุมชนวรรัตน์สัมพันธ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,800 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,200 หลัง ชุมชนวรรัตน์สัมพันธ์ มีกรรมการชุมชน 21 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวรรัตน์สัมพันธ์

เขต: สาทร

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ศูนย์การค้าวรรัตน์ ซ. ทนุรัตน์

ถนน: ทนุรัตน์

แขวง: ทุ่งวัดดอน

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 3,773 คน

ประชากรหญิง: 4,352 คน

ประชากรรวม: 8,125 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,800 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,200 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 21 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button