ชุมชนวรรณทอง

Share Button

ชุมชนวรรณทอง ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุขุมวิท 105 ถนน สุขุมวิท แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนวรรณทอง มีประชากรชายจำนวน 199 คน และประชากรหญิงจำนวน 141 คน รวมเป็น 340 คน

ชุมชนวรรณทอง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 95 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 63 หลัง ชุมชนวรรณทอง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวรรณทอง

เขต: บางนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุขุมวิท 105

ถนน: สุขุมวิท

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 199 คน

ประชากรหญิง: 141 คน

ประชากรรวม: 340 คน

จำนวนครัวเรือน: 95 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 63 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button