ชุมชนลำสาลี

Share Button

ชุมชนลำสาลี ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.กรุงเทพกรีฑา ถนน กรุงเทพกรีฑา แขวง หัวหมาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนลำสาลี มีประชากรชายจำนวน 3,024 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,700 คน รวมเป็น 5,724 คน

ชุมชนลำสาลี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 954 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 542 หลัง ชุมชนลำสาลี มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนลำสาลี

เขต: บางกะปิ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.กรุงเทพกรีฑา

ถนน: กรุงเทพกรีฑา

แขวง: หัวหมาก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 3,024 คน

ประชากรหญิง: 2,700 คน

ประชากรรวม: 5,724 คน

จำนวนครัวเรือน: 954 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 542 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button