ชุมชนลำสาลีพัฒนา

Share

ชุมชนลำสาลีพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนลำสาลีพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 518 คน และประชากรหญิงจำนวน 539 คน รวมเป็น 1,057 คน

ชุมชนลำสาลีพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 206 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 202 หลัง ชุมชนลำสาลีพัฒนา มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนลำสาลีพัฒนา

เขต: บางกะปิ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 518 คน

ประชากรหญิง: 539 คน

ประชากรรวม: 1,057 คน

จำนวนครัวเรือน: 206 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 202 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share