ชุมชนลำสลิดทองพัฒนา

Share Button

ชุมชนลำสลิดทองพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 18 ถนน  แขวง กระทุ่มราย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนลำสลิดทองพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 327 คน และประชากรหญิงจำนวน 332 คน รวมเป็น 659 คน

ชุมชนลำสลิดทองพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 103 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนลำสลิดทองพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนลำสลิดทองพัฒนา

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 18

ถนน: 

แขวง: กระทุ่มราย

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 327 คน

ประชากรหญิง: 332 คน

ประชากรรวม: 659 คน

จำนวนครัวเรือน: 103 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button