ชุมชนลำปาย้าพัฒนา

Share Button

ชุมชนลำปาย้าพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สารภี 3 (สุดซอย) ถนน เจริญนคร แขวง บางลำภูล่าง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนลำปาย้าพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 348 คน และประชากรหญิงจำนวน 363 คน รวมเป็น 711 คน

ชุมชนลำปาย้าพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 199 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 193 หลัง ชุมชนลำปาย้าพัฒนา มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนลำปาย้าพัฒนา

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สารภี 3 (สุดซอย)

ถนน: เจริญนคร

แขวง: บางลำภูล่าง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 348 คน

ประชากรหญิง: 363 คน

ประชากรรวม: 711 คน

จำนวนครัวเรือน: 199 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 193 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button