ชุมชนลำตามีพัฒนา

Share Button

ชุมชนลำตามีพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน วิบูลย์สาธุกิจ แขวง ลำต้อยติ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนลำตามีพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 164 คน และประชากรหญิงจำนวน 170 คน รวมเป็น 334 คน

ชุมชนลำตามีพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 88 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 85 หลัง ชุมชนลำตามีพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนลำตามีพัฒนา

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3

ถนน: วิบูลย์สาธุกิจ

แขวง: ลำต้อยติ่ง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 164 คน

ประชากรหญิง: 170 คน

ประชากรรวม: 334 คน

จำนวนครัวเรือน: 88 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 85 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button