ชุมชนลานโพธิ์

Share Button

ชุมชนลานโพธิ์ ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.โพธิ์สามต้น ถนน อิสรภาพ แขวง แขวงท่าพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนลานโพธิ์ มีประชากรชายจำนวน 333 คน และประชากรหญิงจำนวน 370 คน รวมเป็น 703 คน

ชุมชนลานโพธิ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 176 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 152 หลัง ชุมชนลานโพธิ์ มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนลานโพธิ์

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.โพธิ์สามต้น

ถนน: อิสรภาพ

แขวง: แขวงท่าพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 333 คน

ประชากรหญิง: 370 คน

ประชากรรวม: 703 คน

จำนวนครัวเรือน: 176 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 152 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button