ชุมชนลานมะขาม-บ้านหม้อ

Share Button

ชุมชนลานมะขาม-บ้านหม้อ ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ทวีธาภิเษก ถนน อิสรภาพ แขวง วัดอรุณ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนลานมะขาม-บ้านหม้อ มีประชากรชายจำนวน 418 คน และประชากรหญิงจำนวน 513 คน รวมเป็น 931 คน

ชุมชนลานมะขาม-บ้านหม้อ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 219 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 198 หลัง ชุมชนลานมะขาม-บ้านหม้อ มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนลานมะขาม-บ้านหม้อ

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ทวีธาภิเษก

ถนน: อิสรภาพ

แขวง: วัดอรุณ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 418 คน

ประชากรหญิง: 513 คน

ประชากรรวม: 931 คน

จำนวนครัวเรือน: 219 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 198 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button