ชุมชนลาดพร้าว 91

Share Button

ชุมชนลาดพร้าว 91 ตั้งอยู่ในเขตวังทองหลาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ลาดพร้าว 91 ถนน ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนลาดพร้าว 91 มีประชากรชายจำนวน 185 คน และประชากรหญิงจำนวน 215 คน รวมเป็น 400 คน

ชุมชนลาดพร้าว 91 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 190 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 110 หลัง ชุมชนลาดพร้าว 91 มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนลาดพร้าว 91

เขต: วังทองหลาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ลาดพร้าว 91

ถนน: ลาดพร้าว

แขวง: วังทองหลาง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 185 คน

ประชากรหญิง: 215 คน

ประชากรรวม: 400 คน

จำนวนครัวเรือน: 190 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 110 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button