ชุมชนลาดพร้าว 80

Share Button

ชุมชนลาดพร้าว 80 ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมคลองลาดพร้าว ซ. ลาดพร้าว 80 ถนน ลาดพร้าว แขวง สามเสนนอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนลาดพร้าว 80 มีประชากรชายจำนวน 318 คน และประชากรหญิงจำนวน 394 คน รวมเป็น 712 คน

ชุมชนลาดพร้าว 80 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 168 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 159 หลัง ชุมชนลาดพร้าว 80 มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนลาดพร้าว 80

เขต: ห้วยขวาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมคลองลาดพร้าว ซ. ลาดพร้าว 80

ถนน: ลาดพร้าว

แขวง: สามเสนนอก

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 318 คน

ประชากรหญิง: 394 คน

ประชากรรวม: 712 คน

จำนวนครัวเรือน: 168 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 159 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button