ชุมชนลาดพร้าว 80 แยก 11

Share Button

ชุมชนลาดพร้าว 80 แยก 11 ตั้งอยู่ในเขตวังทองหลาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยลาดพร้าว 80 แยก 11 ถนน – แขวง วังทองหลาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนลาดพร้าว 80 แยก 11 มีประชากรชายจำนวน 154 คน และประชากรหญิงจำนวน 153 คน รวมเป็น 307 คน

ชุมชนลาดพร้าว 80 แยก 11 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 142 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 120 หลัง ชุมชนลาดพร้าว 80 แยก 11 มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนลาดพร้าว 80 แยก 11

เขต: วังทองหลาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยลาดพร้าว 80 แยก 11

ถนน: –

แขวง: วังทองหลาง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 154 คน

ประชากรหญิง: 153 คน

ประชากรรวม: 307 คน

จำนวนครัวเรือน: 142 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 120 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button