ชุมชนลาดพร้าว 64

Share Button

ชุมชนลาดพร้าว 64 ตั้งอยู่ในเขตวังทองหลาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2544

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ลาดพร้าว 64 ถนน ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนลาดพร้าว 64 มีประชากรชายจำนวน 141 คน และประชากรหญิงจำนวน 558 คน รวมเป็น 699 คน

ชุมชนลาดพร้าว 64 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 70 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 60 หลัง ชุมชนลาดพร้าว 64 มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนลาดพร้าว 64

เขต: วังทองหลาง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2544

สถานที่ตั้งชุมชน: ลาดพร้าว 64

ถนน: ลาดพร้าว

แขวง: วังทองหลาง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 141 คน

ประชากรหญิง: 558 คน

ประชากรรวม: 699 คน

จำนวนครัวเรือน: 70 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 60 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button